Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

 1. Desined, gevestigd te Groningen, KvK-nummer 77187784, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener.

 2. De wederpartij van dienstverlener wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.

 3. Partijen zijn dienstverlener en opdrachtgever samen.

 4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tot dienstverlening tussen partijen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens dienstverlener.

 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.

 3. De overeenkomst bevat voor dienstverlener steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

Artikel 3 – Betaling

 1. Facturen moeten binnen 14 dagen na factuurdatum betaald zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de declaratie een andere betaaltermijn vermeld is.

 2. Betalingen geschieden zonder enig beroep op opschorting of verrekening door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het door dienstverlener opgegeven bankrekeningnummer.

 3. Betaalt opdrachtgever een factuur niet binnen de overeengekomen termijn, dan is hij van rechtswege, zonder dat daarvoor enige aanmaning nodig is, in verzuim. Vanaf dat moment is dienstverlener gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 4. Blijft opdrachtgever in gebreke, dan zal dienstverlener tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de opdrachtgever. Wanneer opdracht-gever in verzuim is, is hij naast de hoofdsom tevens wettelijke (handels)rente, buitengerechtelijke incassokosten en overige schade verschuldigd aan dienstverlener. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van dienstverlener op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

 6. Weigert opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door dienstverlener, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan dienstverlener te betalen.

 7. Desined kan en mag een aanbetaling van maximaal 50% van het totaalbedrag vragen voorafgaand aan de uitvoering van de opdracht.

 

Artikel 4 – Aanbiedingen en offertes

 1. De aanbiedingen van dienstverlener zijn hooguit 1 maand geldig, tenzij in het aanbod een andere termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.

 2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven de opdrachtgever bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.

Artikel 5 – Prijzen

 1. De op aanbiedingen, offertes en facturen van dienstverlener genoemde prijzen zijn exclusief btw en eventuele andere overheidsheffingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

 2. De prijzen van goederen zijn gebaseerd op de op dat moment bekend zijnde kostprijzen. Verhogingen hiervan, die door de dienstverlener niet konden worden voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

 3. Ten aanzien van de dienstverlening kunnen partijen bij de totstandkoming van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen.

 4. Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, kan het tarief met betrekking tot de dienstverlening worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Het tarief wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van dienstverlener, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

 5. Indien geen tarief op grond van de werkelijk bestede uren is afgesproken, wordt voor de dienstverlening een richtprijs afgesproken, waarbij dienstverlener gerechtigd is om hier tot 10% vanaf te afwijken. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient dienstverlener opdrachtgever tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. Opdrachtgever heeft in dat geval het recht om een deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

Artikel 6 – Prijsindexering

 1. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen prijzen en uurlonen zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Dienstverlener heeft het recht de aan opdrachtgever te berekenen vergoedingen jaarlijks per 1 januari aan te passen.

 2. Aangepaste prijzen, tarieven en uurlonen worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan opdrachtgever.

Artikel 7 – Informatieverstrekking door opdrachtgever

 1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is beschikbaar voor dienstverlener.

 2. Opdrachtgever is verplicht alle gegevens en bescheiden, die dienstverlener meent nodig te hebben voor het correct

  uitvoeren van de opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen

 3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan dienstverlener ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht

  niet anders voortvloeit.

 4. Opdrachtgever vrijwaart dienstverlener voor elke schade in welke vorm dan ook die voortvloeit uit het niet voldoen

  aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde.

 5. Indien en voor zover opdrachtgever dit verzoekt, retourneert dienstverlener de betreffende bescheiden.

 6. Stelt opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door dienstverlener verlangde gegevens en bescheiden

  beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra honoraria voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 8 – Intrekking opdracht

 1. Het staat opdrachtgever vrij om de opdracht aan dienstverlener op elk gewenst moment te beëindigen.

 2. Wanneer opdrachtgever de opdracht intrekt, is opdrachtgever verplicht verwerkingskosten van €30,- exclusief BTW, het verschuldigde loon en de gemaakte onkosten van dienstverlener te betalen.

Artikel 9 – Uitvoering van de overeenkomst

 1. Dienstverlener voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

 2. Dienstverlener heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 3. De uitvoering geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot.

 4. Het is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever dat dienstverlener tijdig kan beginnen aan de opdracht.

Artikel 10 – Contractduur opdracht

 1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en dienstverlener wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 2. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet opdrachtgever dienstverlener schriftelijk in gebreke stellen.

Artikel 11 – Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Dienstverlener stelt opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht

 4. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht dienstverlener opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk schriftelijk in.

 5. Indien partijen een vast honorarium zijn overeengekomen, geeft dienstverlener daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 12 – Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van dienstverlener in de nakoming van enige verplichting jegens opdrachtgever niet aan dienstverlener kan worden toegerekend in geval van een van de wil van dienstverlener onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk-heid niet van dienstverlener kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, stroom-storingen, computervirussen, stakingen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

 2. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan dienstverlener niet aan zijn verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang dienstverlener niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

 3. Dienstverlener is in het geval als bedoeld in het tweede lid van dit artikel niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als dienstverlener als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

Artikel 13 – Verrekening

Opdrachtgever doet afstand van zijn recht om een schuld aan dienstverlener te verrekenen met een vordering op dienstverlener.

Artikel 14 – Opschorting

Opdrachtgever doet afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Artikel 15 – Overdracht van rechten

Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Artikel 16 – Verval van de vordering

Elk recht op vergoeding van schade veroorzaakt door dienstverlener vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 Burgerlijk Wetboek.

Artikel 17 – Garantie

Partijen zijn een overeenkomst met een dienstverlenend karakter aangegaan, welke voor Desined enkel een inspanningsverplichting bevat en dus geen resultaatsverplichting.

Artikel 18 – Verzekering

 1. Opdrachtgever verplicht zich geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst, alsook zaken van dienstverlener die bij opdrachtgever aanwezig zijn en zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd, adequaat te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal.

 2. Opdrachtgever geeft op eerste verzoek de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Artikel 19 – Aansprakelijkheid schade

 1. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij dienstverlener de schade opzettelijk of met grove schuld heeft veroorzaakt.

 2. In het geval dat dienstverlener een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever bedraagt de schade niet meer

 1. In het geval dat dienstverlener een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever bedraagt de schade niet meer dan het honorarium.

 2. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten (beroeps)aansprake- lijk-heidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.

 3. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook als dienstverlener aansprakelijk wordt gesteld voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet deugdelijk functioneren van de door dienstverlener bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken.

 4. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van dienstverlener voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van dienstverlener, zijn leidinggevende of ondergeschikten.

Artikel 20 – Aansprakelijkheid opdrachtgever

 1. Ingeval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan dienstverlener verschuldigd zijn.

 2. Wordt een opdracht middellijk of onmiddellijk verstrekt door een natuurlijke persoon namens een rechtspersoon, dan kan deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever zijn. Daarvoor is vereist dat deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede)beleidsbepaler van de rechtspersoon. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is de natuurlijke persoon dus persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon dan wel ten name van opdrachtgever als natuurlijk persoon of hen beiden is gesteld.

Artikel 21 – Vrijwaring

De opdrachtgever vrijwaart dienstverlener tegen alle aanspraken van derden, die verband houden met de door dienstverlener geleverde goederen en/of diensten.

Artikel 22 – Klachtplicht

 1. Opdrachtgever is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct schriftelijk te melden aan dienstverlener. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat dienstverlener in staat is hierop adequaat te reageren.

 2. Een klacht kan er in ieder geval niet toe leiden, dat dienstverlener gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Artikel 23 – Eigendomsvoorbehoud, opschortingsrecht en retentierecht

 1. De bij opdrachtgever aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van dienstverlener totdat opdrachtgever de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan dienstverlener zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

 2. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft dienstverlener het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan dienstverlener worden tegengeworpen.

 3. Dienstverlener is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

 4. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen voortuitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft dienstverlener het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat opdrachtgever volledig en conform afspraak heeft betaald.

 5. In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van opdrachtgever zijn de verplichtingen van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 24 – Intellectueel eigendom

 1. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, behoudt dienstverlener alle intellectuele absolute rechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen-recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc.

 2. De genoemde intellectuele absolute rechten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van dienstverlener worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld of op andere wijze worden gebruikt.

 3. Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van de door dienstverlener aan hem ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan datgene waarop dit artikel betrekking heeft, alsmede de bedrijfsgegevens. Opdrachtgever verplicht zich zijn personeel en/of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van deze overeenkomst, een schriftelijke geheimhoudingsplicht op te leggen van de strekking van deze bepaling.

Artikel 25 – Geheimhouding

 1. Ieder der partijen houdt de informatie die hij (in welke vorm dan ook) van de andere partij ontvangt en alle andere informatie betreffende de andere partij waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel informatie waarvan hij kan verwachten dat de verspreiding daarvan de andere partij schade kan berokkenen, geheim en neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat zijn personeel de genoemde informatie ook geheimhoudt.

 2. De in het eerste lid van dit artikel genoemde geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:

  1. die op het moment dat de ontvanger deze informatie ontving al openbaar was of nadien openbaar is geworden zonder een schending door de ontvangende partij van een op hem rustende geheimhoudingsplicht;

  2. waarvan de ontvangende partij kan bewijzen dat deze informatie al in zijn bezit was op het moment van verstrekken door de andere partij;

  3. die de ontvangende partij van een derde heeft ontvangen waarbij deze derde gerechtigd was deze informatie aan de ontvangende partij te verstrekken

  4. die door de ontvangende partij openbaar wordt gemaakt op grond van een wettelijke plicht.

 3. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van deze overeenkomst en voor een periode van drie jaar na het eindigen daarvan.

Artikel 26 – Boete op overtreding geheimhoudingsplicht

 1. Overtreedt opdrachtgever het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding, dan verbeurt opdrachtgever ten behoeve van dienstverlener een onmiddellijk opeisbare boete van € 5.000 voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van € 2.500 voor elke dag dat die overtreding voortduurt. Dit is ongeacht of de overtreding aan opdrachtgever kan worden toegerekend. Bovendien is er voor het verbeuren van deze boete geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure benodigd. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.

 2. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van dienstverlener waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Artikel 27 – Niet-overname personeel

Opdrachtgever neemt geen medewerkers van dienstverlener (of van ondernemingen waarop dienstverlener ter uitvoering van deze overeenkomst een beroep heeft gedaan en die betrokkenen zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst) in dienst. Ook laat hij hen niet anderszins direct of indirect voor zich werken. Dit verbod geldt gedurende de looptijd van de overeenkomst tot een jaar na beëindiging daarvan. Op dit verbod geldt één uitzondering: partijen kunnen in goed zakelijk overleg met elkaar andere afspraken maken. Deze afspraken gelden voor zover die schriftelijk zijn vastgelegd.

Artikel 28 – Wijziging algemene voorwaarden

1. Desined is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Desined zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

Artikel 29 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Desined is gevestigd/praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 30 – Toeschrijving

Deze algemene voorwaarden zijn gemaakt met behulp van Rocket Lawyer (https://www.rocketlawyer.com/nl/nl).

De onderstaande voorwaarden zijn de oude voorwaarden geldend vanaf 1 januari 2021. Deze voorwaarden blijven geldig tot nader order. Echter bij overlapping met de nieuwe bovenstaande voorwaarden (per 1 augustus 2021) zijn de nieuwe voorwaarden (bovenstaand) leidend.

Voorwaarden per 1 januari 2021 

U erkent dat alle audio-, visuele, tekstuele, mondelinge en andere presentaties, documentatie en andere elementen van het merk Desined, de website www.desined.nl, en alle andere webeigenschappen (gezamenlijk de “Intellectuele eigendom”) worden beheerd door of namens van Desined of zijn vertegenwoordigers zijn eigendom van het bedrijf onder Nederlandse wetten (Artikel 31) op het gebied van auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten en internationale verdragen. Behalve de beperkte, herroepbare licentie die hierin uitdrukkelijk aan u is verleend, verlenen deze Servicevoorwaarden u geen eigendomsrecht of ander recht of belang in of op enig intellectueel eigendom, hetzij door implicatie, uitsluiting of anderszins. Alle handelsmerken of servicemerken die het bedrijf gebruikt in verband met door het bedrijf geleverde diensten zijn merken die eigendom zijn van het bedrijf. Deze Servicevoorwaarden verlenen u geen enkel recht, licentie of belang in dergelijke merken, en u mag geen enkel recht, licentie of belang doen gelden in dergelijke merken of woorden of ontwerpen die verwarrend veel gelijkenis vertonen met dergelijke merken.

Deze website (de “Site”) is eigendom van en wordt beheerd door Desined” (“BEDRIJF”, “ONDERNEMING”, “wij” of “ons”). Door de site te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze servicevoorwaarden en de site te gebruiken in overeenstemming met deze servicevoorwaarden, ons privacybeleid en eventuele aanvullende voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op specifieke delen van de site of op producten en diensten die beschikbaar zijn via de site of van het BEDRIJF. Toegang tot de site, op welke manier dan ook, geautomatiseerd of anderszins, vormt het gebruik van de site en uw akkoord om gebonden te zijn aan deze servicevoorwaarden. We behouden ons het recht voor om deze Servicevoorwaarden te wijzigen of om van tijd tot tijd nieuwe voorwaarden op te leggen aan het gebruik van de Site, in welk geval we de herziene Servicevoorwaarden op deze website zullen plaatsen. Door de site te blijven gebruiken nadat we dergelijke wijzigingen hebben geplaatst, accepteert u de servicevoorwaarden, zoals gewijzigd.

Inkomsten Disclaimer

Zoals wettelijk is vastgelegd, kunnen we geen garanties geven over uw eigen vermogen om resultaten te behalen of geld te verdienen met onze aanbiedingen, ideeën, informatie, diensten, programma’s of strategieën. Niets op deze pagina of een van onze websites of e-mails is een belofte of garantie voor toekomstige inkomsten. Alle financiële cijfers waarnaar hier of op een van onze sites of e-mails wordt verwezen, zijn slechts schattingen of prognoses of resultaten uit het verleden en mogen niet als exact, feitelijk of als een belofte van mogelijke inkomsten worden beschouwd – alle cijfers zijn slechts illustratief. Als je vragen hebt, stuur dan een e-mail naar hallo@Desined.nl. Resultaten kunnen variëren en getuigenissen worden niet beweerd dat ze typische resultaten vertegenwoordigen. Alle getuigenissen zijn echt. Deze resultaten zijn bedoeld om te laten zien wat er mogelijk is met onze aanbiedingen en mogen niet als gemiddelde of typische resultaten worden beschouwd.U dient uw eigen due diligence uit te voeren en uw eigen gezond verstand te gebruiken voordat u een investeringsbeslissing neemt met betrekking tot uw bedrijf. Door het bezoeken van deze site of interactie met een deel van deze site, gaat u ermee akkoord dat u volledig verantwoordelijk bent voor de investeringen die u doet en de eventuele resultaten die daaruit voortvloeien.

Restitutiebeleid

Restitutie is mogelijk als een aangevraagde opdracht 1 week van tevoren geannuleerd wordt. Daarna is het niet meer mogelijk om een restitutie aan te vragen. Het is niet mogelijk om een restitutie te krijgen na dat de dienst is uitgevoerd.

Betalingsplicht

De Opdrachtgever staat vast aan een betalingsplicht van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij of zij Desined opdracht gegeven heeft. 

Onze beperkte licentie aan jou

Deze site en al het materiaal dat op de site beschikbaar is, zijn eigendom van ons en / of onze gelieerde ondernemingen of licentiegevers, en worden beschermd door copyright, BOIP, handelsmerken en andere intellectuele eigendomswetten. De site is uitsluitend bedoeld voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U mag de site of het materiaal dat op de site beschikbaar is niet gebruiken op een manier die een inbreuk vormt op onze rechten of die niet door ons is geautoriseerd. Meer specifiek mag u, tenzij expliciet geautoriseerd in deze Servicevoorwaarden of door de eigenaar van het materiaal, het niet wijzigen, kopiëren, reproduceren, opnieuw publiceren, uploaden, plaatsen, verzenden, vertalen, verkopen, afgeleide werken maken, exploiteren of distribueren in welke manier of medium (inclusief via e-mail of andere elektronische middelen) materiaal van de site. U mag echter van tijd tot tijd één exemplaar van individuele pagina’s van de site downloaden en / of afdrukken voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat u alle copyright- en andere eigendomskennisgevingen intact laat.

Jouw licentie voor ons

Door materiaal (inclusief, maar niet beperkt tot, opmerkingen, blogberichten, Facebook-berichten, foto’s en video’s) bij ons te plaatsen of in te dienen via de Site, internetgroepen, sociale-mediapunten of aan een van onze medewerkers via e-mail, sms of anderszins, je vertegenwoordigt: (i) dat je de eigenaar bent van het materiaal, of je post of inzending plaatst met de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van het materiaal; en (ii) dat u dertien jaar of ouder bent. Wanneer u materiaal verzendt, e-mailt, sms’t of bezorgt of plaatst, verleent u ons, en iedereen die door ons geautoriseerd is, een royaltyvrije, eeuwigdurende, onherroepelijke, niet-exclusieve, onbeperkte, wereldwijde licentie om te gebruiken, kopiëren, wijzigen, verzenden, verkopen, exploiteren, er afgeleide werken van maken, distribueren en / of publiekelijk uitvoeren of vertonen van dergelijk materiaal, geheel of gedeeltelijk, op een manier of medium, nu bekend of hierna ontwikkeld, voor welk doel dan ook. De voorgaande toekenning omvat het recht om alle eigendomsrechten bij dergelijke plaatsing of inzending te exploiteren, inclusief, maar niet beperkt tot, rechten onder auteursrecht, handelsmerk, servicemerk of octrooirecht onder enige relevante jurisdictie. Ook, in verband met de uitoefening van dergelijke rechten, verleent u ons, en iedereen die door ons gemachtigd is, het recht om u te identificeren als de auteur van al uw berichten of inzendingen op naam, e-mailadres of schermnaam, al naargelang wij dit gepast achten.

U erkent en gaat ermee akkoord dat alle bijdragen die oorspronkelijk door u voor ons zijn gemaakt, worden beschouwd als een “werk gemaakt voor verhuur” wanneer het uitgevoerde werk binnen de reikwijdte valt van de definitie van een werk gemaakt voor verhuur in sectie 101 van de Amerikaanse auteursrechtwetgeving, zoals aangepast. Als zodanig behoren de auteursrechten op die werken toe aan Desined vanaf hun creatie. Het BEDRIJF wordt dus geacht de auteur en de exclusieve eigenaar ervan te zijn en heeft het recht om een of meer van de resultaten en opbrengsten te exploiteren in alle media, nu bekend of hierna bedacht, in het hele universum, voor altijd, in alle talen, zoals Desined bepaalt. In het geval dat een van de resultaten en opbrengsten van uw inzendingen hieronder niet wordt beschouwd als een “werk gemaakt voor verhuur” onder Sectie 101 van de Copyright Act, zoals gewijzigd, wijst u hierbij, zonder aanvullende compensatie, onherroepelijk toe, draagt het over en draagt het over aan Desined alle eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot alle auteursrechten en handelsmerken in het hele universum, voor altijd op elk medium, nu bekend of hierna bedacht, op dergelijk materiaal en alle rechten, titels en belangen in en op al dergelijke eigendomsrechten in elke medium, nu bekend of hierna bedacht, door het hele universum, voor altijd. Al het geposte materiaal dat reproducties is van eerdere werken van u, is mede-eigendom van ons.U erkent dat ONDERNEMING het recht heeft, maar niet de plicht om postings of bijdragen van welke aard dan ook te gebruiken en weer te geven en dat ONDERNEMING ervoor kan kiezen om het gebruik en de weergave van dergelijke materialen (of een deel daarvan) op elk moment en om welke reden dan ook te staken. wat dan ook.

Beperkingen op koppelen en framen. U mag een hyperlink naar de site maken, zolang de link geen sponsoring van uw site door ons of door de site vermeldt of impliceert. U mag echter niet, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, de inhoud van de Site framen of inline linken, of enig van ons materiaal, inhoud of intellectueel eigendom opnemen in een andere website of andere dienst.

Auteursrechten

Klant van Desined behouden beiden alle auteursrechten van het geproduceerde ontwerpen door Desined. Deze auteursrechten zijn specifiek per opdracht en per individuele klant. Partijen buiten deze contract die inbreuk maken op de intellectuele eigendom van Desined en haar klanten kunnen een boete ter hoogte van 21000 (eenentwintigduizend) euro opgelegd worden. Zolang er geen specifieke bepalingen zijn gemaakt over het auteursrecht bij de koop, zal Desined het auteursrecht behouden van de gemaakte producten. De klant is bevoegd het product te gebruiken en te bewerken, mits dit geen verminking is.

Vrijwaringen

Op de hele site kunnen we links en verwijzingen naar internetsites aanbieden die door derden worden onderhouden. Onze links naar dergelijke sites van derden impliceren geen goedkeuring of sponsoring van dergelijke sites, of de informatie, producten of diensten die op of via de sites worden aangeboden. Bovendien beheren of controleren noch wij, noch gelieerde ondernemingen in enig opzicht informatie, producten of diensten die derden op of via de Site of op websites waarnaar door ons op de Site is gelinkt, kunnen verstrekken.Indien van toepassing zijn alle meningen, adviezen, verklaringen, diensten, aanbiedingen of andere informatie of inhoud uitgedrukt of beschikbaar gesteld door derden, inclusief informatieleveranciers, die van de respectievelijke auteurs of distributeurs, en niet van het BEDRIJF. Noch het BEDRIJF noch enige derde partij die informatie verstrekt, garandeert de nauwkeurigheid, volledigheid of bruikbaarheid van enige inhoud. Bovendien onderschrijft Desined noch is het verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van enige mening, advies of verklaring die op een van de Sites wordt gedaan door iemand anders dan een geautoriseerde Desined-vertegenwoordiger terwijl hij / zij handelt in zijn / haar officiële hoedanigheid.

DE INFORMATIE, PRODUCTEN EN DIENSTEN DIE OP OF VIA DE SITE EN DOOR HET BEDRIJF EN SITES VAN DERDEN WORDEN AANGEBODEN, WORDEN GELEVERD “IN DE HUIDIGE STAAT” EN ZONDER ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE. VOOR ZOVER TOEGESTAAN VOLGENS DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WIJZEN WIJ ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL AF. WIJ GARANDEREN NIET DAT DE SITE OF EEN VAN HAAR FUNCTIES ONONDERBROKEN OF FOUTVRIJ ZAL ZIJN, DAT DEFECTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD, OF DAT ENIG DEEL VAN DEZE SITE, MET INBEGRIP VAN BULLETIN BOARDS, OF DE SERVERS DIE DEZE BESCHIKBAAR MAKEN, VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN.WIJ GARANDEREN OF GEVEN GEEN ENKELE VERKLARING MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK OF DE RESULTATEN VAN HET GEBRUIK VAN DE SITE OF HET MATERIAAL OP DEZE SITE OF OP SITES VAN DERDEN MET BETREKKING TOT HUN JUISTHEID, NAUWKEURIGHEID, TIJDIGHEID, BETROUWBAARHEID OF ANDERSZINS.

U stemt ermee in om te allen tijde Desined zijn gelieerde ondernemingen, hun opvolgers, verkrijgers, rechtverkrijgenden en licentiehouders en hun respectievelijke moedermaatschappijen en dochterondernemingen, agenten, medewerkers, functionarissen, directeuren, aandeelhouders en werknemers van elk van en tegen alle claims, oorzaken van actie, schade, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven, inclusief juridische vergoedingen en uitgaven, die voortvloeien uit of verband houden met uw schending van enige verplichting, garantie, vertegenwoordiging of overeenkomst die hierin wordt uiteengezet.

Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval, inclusief, maar niet beperkt tot, nalatigheid, zullen wij, onze dochter- en moedermaatschappijen of gelieerde ondernemingen aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van, of het onvermogen om te gebruiken, de site, inclusief onze berichten, blogs, commentaren van anderen, boeken, e-mails, producten of diensten, of materialen, producten of diensten van derden die via de site of door ons op enigerlei wijze beschikbaar worden gesteld, zelfs als we van tevoren op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. (Omdat in sommige staten en landen de uitsluiting of beperking van bepaalde categorieën schade niet is toegestaan, is de bovenstaande beperking mogelijk niet op u van toepassing. In dergelijke staten en landen is onze aansprakelijkheid en de aansprakelijkheid van onze dochter- en moedermaatschappijen of gelieerde ondernemingen beperkt tot voor zover toegestaan door dergelijke staats- of landelijke wetgeving.) Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebruik van bronmateriaal wat beschermd blijkt te zijn. Zowel incidenteel als bewust of in opdracht van de opdrachtgever. De gevolgen van dit gebruik zullen altijd voor de klant zijn, nooit voor Desined. U erkent specifiek en gaat ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn voor lasterlijk, beledigend of onwettig gedrag van een gebruiker. Als u ontevreden bent over de site, materialen, producten of diensten op de site, of over de algemene voorwaarden van de site, is uw enige en exclusieve remedie om te stoppen met het gebruik van de site en het producten-, diensten- en / of materialenbedrijf. is geen beleggingsadviesdienst, is geen beleggingsadviseur, geeft geen persoonlijk financieel advies en treedt niet op als financieel adviseur.Wij bieden of verstrekken geen fiscaal, juridisch of investeringsadvies en u bent verantwoordelijk voor het raadplegen van fiscale, juridische of financiële professionals voordat u handelt op basis van door ons verstrekte informatie. Deze site is voortdurend in ontwikkeling en het bedrijf geeft geen enkele garantie, impliciet of expliciet, met betrekking tot de juistheid, volledigheid of geschiktheid voor welk doel dan ook.U erkent en gaat ermee akkoord dat er geen verklaring is afgelegd door het bedrijf of zijn gelieerde ondernemingen en waarop wordt vertrouwd met betrekking tot de toekomstige inkomsten, uitgaven, verkoopvolume of potentiële winstgevendheid die kan worden afgeleid uit de deelname aan dit programma.

Andere

Deze overeenkomst is bindend voor en komt ten goede aan het BEDRIJF en onze respectieve rechtverkrijgenden, opvolgers, erfgenamen en wettelijke vertegenwoordigers. Noch deze overeenkomst, noch enige rechten hieronder kunnen worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het BEDRIJF. Niettegenstaande het voorgaande, kunnen alle rechten en verplichtingen onder deze Overeenkomst vrij worden overgedragen door het BEDRIJF aan een aangesloten entiteit of een van haar volledige dochterondernemingen.Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Finland en elk geschil is onderworpen aan bindende arbitrage in Finland. Als een bepaling van deze overeenkomst onwettig, nietig of om welke reden dan ook niet-afdwingbaar is, dan wordt die bepaling als scheidbaar van deze overeenkomst beschouwd en heeft deze geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

Disclaimer

Hoewel het hoogst onwaarschijnlijk is, kan dit beleid op elk moment naar eigen goeddunken worden gewijzigd. Als we dit beleid zouden bijwerken, zullen we de updates op deze pagina op onze website plaatsen. Als u vragen of opmerkingen heeft over ons privacybeleid, kunt u deze richten aan hallo@Desined.nl